KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCI ORAZ PRELEGENTÓW KONGRESU ON-LINE MyIndustry

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotami decydującymi jak są wykorzystywane dane, są firma Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak‑Przewoźniak
  62-006 Kobylnica, przy ul. Władysława Słocińskiego 18, miejscowość: Bogucin oraz
  STĘPIEŃ-ZJAWIONY INDUSTRY SOLUTIONS SUPPORT S.C z siedzibą w Łodzi ul. Ogrody Romanów 48, 91-174 Łódź.
 • Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratorów mogą się z nimi skontaktować telefonicznie pod nr: 536 044 523 lub drogą mailową na adres: rodo@szefur.pl .
 • Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nazwę podmiotu który Pan/Pani reprezentują, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek oraz głos dotyczy
  w przypadku aktywnego uczestnictwa podczas wydarzenia poprzez włączenie kamery oraz mikrofonu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • związanych z przygotowaniem oraz udziałem w wydarzeniu organizowanym w formie LIVE CHAT
 • obsługi Administracyjnej oraz informatycznej wydarzenia
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO, a więc w skrócie wcześniejsze wyrażenie zgody przez Państwa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zamówień, zawartych zleceń, umów cywilno – prawnych oraz jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom w celu dalszej ich realizacji,
 • na podstawie przesłanki  art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z zawartej umowy.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (współpraca z kontrahentami, dochodzenie roszczeń)
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • kontrahenci (dostawcy, usługodawcy jak również sponsorzy wydarzeń on-line,  interesanci  zmierzający do zawarcia zlecenia lub umowy)
 • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
 • zewnętrzne biuro rachunkowe,
 • firmy świadczące usługi prawnicze, doradcze, windykacyjne,
 • firmy świadczące usługi płatności elektronicznej
 • firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia,
 • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: 
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
  z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
 • w przypadku rozliczeń rachunkowych i podatkowych – przez okres 6-ciu lat od daty wykonania umowy,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
 • Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu, jedynie w przypadku korzystania z naszej strony internetowej. Profilowanie jest prowadzony w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratorów. W każdym przypadku możecie Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec tej czynności, kontaktując się z nami drogą elektroniczną bądź pisemną na dane teleadresowe określone w pkt 2 niniejszej klauzuli. Szczegółowe informacje dot. profilowania znajdziecie Państwo w Polityce prywatności i polityce „cookies” zamieszczonej na naszej stronie internetowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zawartej umowy, obsługi zlecenia, zamówienia.