Regulamin – warunki uczestnictwa w Kongresie

Regulamin – warunki uczestnictwa w Kongresie

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Kongres MyIndustry organizowany przez Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak‑Przewoźniak oraz STĘPIEŃ-ZJAWIONY INDUSTRY SOLUTIONS SUPPORT S.C., odbywa się w terminie 22/04/2021 w formie online.

1.2. Organizatorem Kongresu są

Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak‑Przewoźniak z siedzibą w Bogucinie ul. Władysława Słocińskiego 18, 62-006 Bogucin / NIP: 7772795523 / adres korespondencyjny Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak-Przewoźniak ul. Słowackiego 17/6, 60-822 Poznań, www.szefur.pl, e‑mail: zuzanna.jaszczak.przewozniak@szefur.pl tel: 536044523

oraz

STĘPIEŃ-ZJAWIONY INDUSTRY SOLUTIONS SUPPORT S.C. z siedzibą w Łodzi ul. Ogrody Romanów 48, 91-174 Łódź, www.stepien-zjawiony.pl, e-mail: kamil.zjawiony@stepien-zjawiony.pl, tel: 505-467-908 ,

w dalszej części Regulaminu zwanych Organizatorem

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: https://myindustry.pl/. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z ww. serwisu internetowego nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.

1.5. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie dostępnym na stronie internetowej Kongresu: https://myindustry.pl/

1.6. Uczestnikami Kongresu są osoby fizyczne oraz podmioty prawne, które dokonały rejestracji oraz uiściły opłatę za uczestnictwo w Kongresie zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej Kongresu: https://myindustry.pl/koszyk/?add-to-cart=1636

1.7. W ramach Kongresu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, promocyjne, prelekcje zaproszonych gości, panel dyskusyjny.

1.8. Organizator zastrzegają sobie możliwość odwołania Kongresu z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez przedstawiciela Organizatora lub współorganizatora Kongresu, a opłata za udział w Kongresu zostanie zwrócona.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia z ważnych powodów, przez które rozumie się: wcześniejsze złe doświadczenia ze współpracy ze zgłoszoną osobą lub firmą, konkurencyjny charakter działalności zgłoszonej osoby lub firmy w stosunku do działalności Organizatora. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez przedstawiciela Organizatora lub współorganizatora Kongresu, a opłata za udział w Kongresu zostanie zwrócona.

§2. Uczestnictwo w Kongresu

2.1. Warunkami uczestnictwa w Kongresu są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu: https://myindustry.pl/koszyk/?add-to-cart=1636

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora podczas rejestracji, w terminie 7 dni od rejestracji.

2.1.3. Na życzenie uczestników zostaną wystawione potwierdzenia udziału w Kongresu.

2.1.4. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresu za pośrednictwem serwisu internetowego https://myindustry.pl/ do 21.04.2021 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.

§3. Rezygnacja z udziału w Kongresu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie MyIndustry. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresu powinna być dokonana w formie pisemnej. Uczestnik może również nieodpłatnie przenieść swoje uczestnictwo na inne osoby.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresu, Organizator ma prawo do zatrzymania części opłaty za Kongres zapłaconej przez Uczestnika, a to na poczet kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rejestracją Uczestnika i jego późniejszą rezygnacją. a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 75% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 6 dni przed rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§4. Opłaty i umowa

4.1. Wykaz opłat za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem https://myindustry.pl/.

4.2. Opłatę za udział w Kongresu należy przelać w terminie 7 dni od daty wystawienia właściwej faktury VAT na numer konta wskazany na fakturze przez Organizatora Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak‑Przewoźniak z siedzibą w Bogucinie ul. Władysława Słocińskiego 18, 62-006 Bogucin / NIP: 7772795523 / Tytułem: Kongres MyIndustry, nazwa firmy uczestnika, nr fv.

4.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat oraz dostarczy ją drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4.4. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresu.

4.5. Brak uregulowania należności za udział w Kongresu w terminie 7 dni od daty rejestracji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.6. W ramach opłaty za udział w Kongresie organizatorzy zapewniają:

  • dostęp do platformy online,
  • udział w prelekcjach zaproszonych gości i ekspetrów,
  • materiały konferencyjne,
  • networking,
  • możliwość zadawania pytań ekspertom,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych po Kongresie.

4.7. Organizator spełni swoje obowiązki niewadliwie, ze starannością.

4.8. Umowa dotycząca udziału w Kongresie zawierana jest z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego. Umowa ta zawierana jest na czas organizacji Kongresu. Umowa ta może być rozwiązana z ważnych powodów, w szczególności wskazanych w niniejszym regulaminie.

4.9. Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem

§ 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Polskie Media Specjalistyczne Zuzanna Jaszczak‑Przewoźniak ul. Słowackiego 17/6, 60-822 Poznań lub mailowo na adres jak następuje: zuzanna.jaszczak.przewozniak@szefur.pl.

5.2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

5.4. W przypadku konsumentów, możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z ważnych przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, wskazanych w niniejszym regulaminie, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z powodu siły wyższej, za którą uznaje się wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym, w szczególności zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, śnieżyca, wichura nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy, albo nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec, w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, pandemia, epidemia, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Kongresu w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności od niego niezależnych. W przypadku przełożenia Kongresu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania dokonanych wpłat i przeksięgowania ich na nowy termin Kongresu. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przełożenia i nowego terminu Kongresu.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów ogólnych.

6.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu..

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.10. W trakcie Kongresu Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora oraz na stronach internetowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie i ewentualne zgody Uczestników zostaną przedstawione
i odebrane w czasie Kongresu.

6.11. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu Kongresu za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych bez zgody Organizatora.

6.12.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://myindustry.pl/.

6.13. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, co nie będzie mieć wpływu na prawa i obowiązki osób, które stały się Uczestnikami Kongresu przed zmianą niniejszego Regulaminu.